Algemene voorwaarden & Privacy Policy

Klik hier voor de afdrukbare versie van de algemene voorwaarden.


1. ALGEMEEN
1.1. De onderneming is een groot- en kleinhandel in machines, verbruiksgoederen en onderdelen voor metaalbewerking.
Dit omvat zowel de metaalbewerkingsmachine zelf (bv. boormachines, draaibanken, freesmachine...) als de bijbehorende verbruiksgoederen (bv. beitels, zaagbladen, frezen...).
Machines Crispyn voert tevens herstellingen en revisies aan bovenstaande machines uit.
1.2. Behoudens afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk vastgesteld tussen Crispyn bvba en de klant zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle relaties, aanbiedingen en leveringen tussen Crispyn bvba en de klant. 
1.3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de klant wordt door Crispyn bvba  uitdrukkelijk van de hand gewezen. In geval de inkoopvoorwaarden van de koper in strijd zouden zijn met deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn aldus alleen de laatst genoemde voorwaarden van kracht. 
1.4. Crispyn bvba duidt er uitdrukkelijk op dat de algemene voorwaarden met betrekking tot onze winkelverkoop afwijken van de algemene voorwaarden van de online webshop.
1.5. De consument ontvangt de algemene voorwaarden en een samenvatting van de bestelling in de vorm van een link als bijlage in de bevestigings e-mail.

2. AANSPRAKELIJKHEID 
2.1. Door Crispyn bvba  weergegeven afbeeldingen of specificaties zijn niet bindend en uitsluitend bedoeld om een voorstelling te geven van het aangeboden artikel. Bovendien kunnen onze publicaties onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Eventuele voorkomende fouten kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding zijn. 
2.2. Crispyn bvba kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van eventueel gekoppelde publicaties of websites van derden, of de manier waarop de betreffende bedrijven de bescherming van de persoonlijke levenssfeer waarborgen. 


3. AANBOD & VOORRAAD 
3.1. Toezending van catalogi en /of prijslijsten verplicht Crispyn bvba niet tot levering. 
3.2. Crispyn bvba beoogt in diens winkelpunten steeds een optimale beschikbaarheid van de in publicaties weergegeven producten. Toch kan door overmacht of enorm succes een voorraad uitgeput zijn. 
3.3. De online weergegeven voorraad in de Crispyn bvba webshop betreft ook de voorraad van logistieke partners, en niet enkel de voorraad in de winkelpunten. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor een in de webshop eventueel foutief weergeven voorraad. Zie ook artikel 6 met betrekking tot de levertermijnen. 
3.4. Crispyn bvba kan geen beschikbaarheid waarborgen van eventuele gepubliceerde "eindereeks"modellen of -promoties of "solden".

4. PRIJZEN & TARIEVEN 
4.1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle door Crispyn bvba gepubliceerde prijzen in onze winkelpunten en webwinkel exclusief BTW, De prijzen zijn steeds exclusief transportkosten, installaties, configuratie, support of eender welke andere dienstverlening. 
4.2. Onze prijzen werden vastgelegd op basis van de tarieven, officiële koersen, wedden en sociale lasten geldig op de datum van offerte of bestelling. Zij zijn steeds herzienbaar door Crispyn bvba, ook zonder het voorafgaandelijk akkoord van de klant, indien de marktprijzen of de parameters voor hun berekening op het ogenblik van de facturatie, met minstens 5% gestegen zijn. 
4.3. Crispyn bvba winkelprijzen zijn enkel van toepassing voor goederen mits contante betaling, of betaling via Bancontact of kredietkaart. 
4.4. De online in onze webshop vermelde prijzen zijn onderhevig aan dagelijkse schommelingen, en gelden voor Belgische en Nederlandse klanten. In sommige gevallen dienen de online prijzen nog vermeerderd te worden met specifieke opties of  taksen.

4.5. Elke bestelling via de Crispyn bvba webshop zal vermeerderd worden met transportkosten in geval wij verzocht worden de goederen te leveren op Belgisch of Nederlands grondgebied. Deze transportkost is variabel afhankelijk van het gewicht en is altijd te controleren tijdens het bestelproces. Deze transportkost is maximum 13,92 euro incl. btw.
Voor pakketten + 30 kg wordt een palletplaats aangerekend aan 70,20 euro incl. btw.
Bijkomende info en alle kosten rondom verzending vindt u terug op onze verzendpagina (klik hier).
4.6. Eventuele doorstreepte prijzen zijn geadviseerde prijzen van de fabrikant en de laagste prijs de door Crispyn bvba  toegepaste prijs.

5. BESTELLINGEN EN ANNULATIE
5.1. Een bestelling bij Crispyn bvba is pas geldig na schriftelijke bevestiging van onzentwege en mits de ontvangst van een voorschot ten belope van minimum 20% (of eventueel de gehele betaling van het totale verschuldigde bedrag). 
5.2. Elke annulering van een online bestelling op onze webshop dient hetzij per brief of via een geldig e-mail adres te geschieden. Bij gebreke aan geldig e-mail adres, is Crispyn bvba in geen enkel geval aansprakelijk voor welke gevolgen ook. Eventuele terugbetaling van uw aankoop zal enkel geschieden via onze bankrekening. 
5.3. Een annulatie is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door Crispyn bvba. 
5.4. Een eindereeksmodel of "uitverkoop"aankoop wordt niet terugbetaald of omgeruild.

6. HERROEPINGSRECHT (Zie ook verder deze pagina.)
6.1. Indien de particuliere klant niet tevreden is met de hem geleverde producten is hij gerechtigd om binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, de betreffende producten op zijn kosten aan Crispyn bvba terug te zenden. Behoudt hij de producten dan geeft hij daarmee te kennen dat hij die volledig en onherroepelijk aanvaardt. Vanzelfsprekend blijven de bepalingen met betrekking tot de waarborg dan ook onverminderd van kracht. 
6.2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons, Crispyn bvba, via een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.
U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping (klik hier).
6.3. Crispyn bvba zal de terug ontvangen producten binnen de 5 werkdagen na ontvangst inspecteren. Wij zullen de ontvangst enkel aanvaarden mits de goederen ons in de originele en onbeschadigde verpakking terug bereiken, voorzien van alle origineel bijgevoegde toebehoren zoals handleiding,sleutels, hulpgereedschap.
6.4. Crispyn bvba zal op vraag van de klant overgaan tot terugbetaling binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de kennisgeving van de verzaking, op een rekeningnummer door de klant op te geven. Eventuele verzendkosten voor het retourneren worden niet terugbetaald.
6.5. Een retourzending moet opgestuurd worden met BPost of een andere vervoerder. Het terugsturen van een bestelling is voor kosten en risico van de gebruiker, behalve als het product niet conform is.

6.6. Het herroepingsrecht is NIET van toepassing op volgende producten: 
• Digitaal aangeleverde handleidingen.
• Ingewisselde of ingevulde vouchers en cadeaubonnen.
• Gebruikte wisselplaten, lampen, boren, frezen, beitels of ander gebruikt snijmaterialen
• Producten speciaal vervaardigd conform instructies van de consument bijvoorbeeld een reservelint met door u opgegeven afmetingen.
• Beschadigde, geoxideerde of onvolledige toebehoren of machines.
6.7 Op de website van de Federale Overheid kan u de wettelijke details van, en uitzonderingen op, het recht op herroeping terugvinden: http://economie.fgov.be/nl/consument/Handelspraktijken/Ventes_distance/#.VhTWQfntlBc 

7. LEVERINGEN EN LEVERINGSTERMIJN 
7.1. Een opgegeven levertermijn wordt enkel bij wijze van inlichting verstrekt, doch steeds zo goed mogelijk nagevolgd. Hoewel de overeengekomen levertijden zoveel mogelijk in acht zullen worden genomen, wordt elke aansprakelijkheid van de verkoper wegens niet of vertraagde levering of uitvoering uitgesloten. Overschrijding van de levertijd ontheft de koper niet van zijn verplichtingen. 
7.2. Wanneer blijkt dat door een gebrek aan beschikbaarheid van goederen niet kan worden geleverd, kan hiervoor niet enige schadevergoeding worden geëist.
7.3. Overmacht, hoe dan ook ontstaan, ontheft Crispyn bvba van iedere verdere verplichting tot levering van goederen of diensten. Een eventuele tijdelijke opschorting van levering of van taken door overmacht, brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich dat de oorspronkelijk voorziene uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingstermijn.

7.4. De maximale leveringstermijn bedraagt 30 dagen. Indien deze termijn niet gehaald kan worden, word er persoonlijk contact opgenomen (telefonisch of via e-mail) om uitdrukkelijk akkoord te vragen aan de klant.

8. RISICOS 
8.1. De klant draagt het risico voor de producten vanaf het moment dat zij werden afgehaald of op het overeengekomen afleveringsadres zijn afgeleverd, ook in het geval er op een later tijdstip of elders nog installatie- en/of herstellingsactiviteiten moeten worden verricht. 
8.2. In het geval dat de klant de producten terugzendt zullen deze pas weer voor risico van Crispyn bvba zijn vanaf het ogenblik van ontvangst door onze diensten. 

9. BETALINGEN & EIGENDOMSVOORBEHOUD 
9.1. Alle winkelverkopen of dienstverleningen dienen per definitie door de klant contant voldaan te worden bij afhaling. Als betaalmiddelen aanvaarden wij cash of Bancontact/Mister Cash. Online aankopen kunnen enkel voldaan worden via de op de website beschikbare betalingsmodule. 
9.2. Belgische Bedrijven en Belgische openbare instanties kunnen na een administratieve aanvraag van Crispyn bvba een goedkeuring verkrijgen om winkelaankopen steeds via overschrijving te betalen. De behandeling van zulk een aanvraag kan tot 7 werkdagen in beslag nemen. Volgende informatie dient te worden voorgelegd: Btw.nummer-het volledige facturatieadres en leveringsadres +naam en handtekening van de zaakvoerder of een gemachtigd persoon. Een eerste aankoop van een nieuwe klant kan echter enkel vooraf, contant of via de betaalterminal voldaan worden! Ook wanneer een onderneming betalingsfaciliteiten geniet, zijn strikte bestel- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Bestellingen worden in zulk geval enkel aanvaard mits officiële en gedagtekende bestelbon van de betreffende instelling of onderneming. 
9.3. Indien het vertrouwen van Crispyn bvba in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering der door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt Crispyn bvba zich het recht voor van de koper geschikte waarborgen te eisen. 
9.4. Goederen blijven het uitsluitende eigendom en onvervreemdbaar bezit van Crispyn bvba tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen. In geval van niet tijdige betaling door de koper kunnen de geleverde goederen terstond door de koper worden teruggevorderd zonder voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling. 
9.5. Indien de koper in gebreke is te betalen, is Crispyn bvba niet verplicht tot verdere levering en kan hij tot ontbinding der overeenkomst besluiten en schadevergoeding vorderen. 
9.6. De niet-betaling op haar vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere - zelfs niet vervallen - facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Het overschrijden van een opgegeven betalingstermijn resulteert automatisch in het vervallen van alle eerder toegekende betalingsfaciliteiten.

9.7. Bij het verstrijken van de vervaldatum is een interest van 15% per jaar verschuldigd, te rekenen vanaf de factuurdatum over het openstaande bedrag, en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. De vaste administratiekost voor het verzenden van een 3de aangetekende herinnering bedraagt 50 euro excl. 21% BTW. 
9.8. Bij gerechtelijke inning worden alle invorderingskosten, met inbegrip van erelonen van advocaten, toegevoegd. 
9.9. De onvolledige levering van een bestelling kan de weigering tot betaling der geleverde goederen niet verantwoorden. Gedeeltelijke facturen kunnen trouwens worden uitgegeven in de mate van de levering van de goederen. De betaling van de facturen mag nooit ondergeschikt worden gemaakt aan de plaatsing of de inwerkingstelling van de toestellen. 

10. INTELLECTUELE EIGENDOM
Alle rechten van intellectuele eigendom op aan de klant ter beschikking gestelde producten berusten bij Crispyn bvba, dan wel bij haar toeleveranciers die haar gemachtigd hebben de betreffende producten te verdelen. De bestelling brengt geen enkele afstand of concessie van intellectuele eigendomsrechten met zich mee, behoudens uitdrukkelijke vermelding. Iedere reproductie is uitdrukkelijk verboden. 

11. WAARBORG - HERSTELLINGEN 
11.1. Op alle producten geldt een wettelijke garantie tegen gebreken die het gevolg zijn van fabricage- of materiaalfouten. De garantie duurt  24 maanden, te rekenen vanaf de datum van de aanvankelijke factuur (tenzij anders vermeld). Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik, vallen niet onder de garantie.

11.2. Voor elke toepassing van de waarborg, moet de klant de factuur of de leveringsbon, met uitsluiting van ieder ander document, voorleggen. 
11.3. Het in ontvangst nemen van de levering door de klant geldt als aanvaarding van de voorwaarden en waarborg van de producent. In sommige gevallen kunnen wij optioneel uitgebreide garanties voorstellen. Alle waarborgen zijn carry in waarborgen, de ophaling of de-installatie van het defecte goed is betalend voor de koper. Ook het terugplaatsen en installeren van het herstelde goed is op kosten van de koper. Hiervoor geld een verplaatsingsvergoeding van 1,50 euro excl. 21% BTW per km inclusief verplaatsingstijd en 58 euro excl. 21% BTW per werkuur. 
11.4. De producent bepaalt ook de manier waarop een defect behandeld moet worden. Crispyn bvba moet deze opgelegde procedures steeds volgen teneinde een correcte afhandeling te garanderen. Wij kunnen enkel tot onmiddellijke omruiling overgaan als zulke procedure door de fabrikant wordt ondersteund. 
11.5. Om aanspraak te maken op een waarborg dient het defecte artikel steeds in zijn originele verpakking en met alle toebehoren te worden aangeboden binnen de geldende garantietermijn. Ook artikelen buiten garantie dienen vakkundig verpakt te zijn om de kans op beschadiging of verlies te beperken. Indien dat niet het geval is, kan Crispyn bvba niet aansprakelijk worden gesteld voor bijkomende defecten die daaruit voortvloeien.
11.6. In geval van terugname door Crispyn bvba van een volledig en niet beschadigd artikel worden enkel andere goederen of geschenkbons voor dezelfde waarde ter compensatie aangeboden. 
11.7. Schade ontstaan door ongelukken, verkeerd of abnormaal gebruik, transport, val of stoot, storm en water vallen nooit onder garantie. 
11.8. Boeken worden enkel vervangen in het geval van een misdruk. 
11.9. In geen geval kan de Crispyn bvba  worden aangesproken tot vergoeding van schade die zich manifesteert als indirecte gevolgschade zoals onder meer verliezen, zakelijk verlies, inkomens-, winstderving of gemiste besparingen, additionele uitgaven, financieel verlies of verlies of beschadiging van gegevens die verband houdt met of het gevolg is van de schorsing, beëindiging, storing of kwaliteit van de geleverde diensten/goederen.
11.10. Vervoer- en /of administratiekosten voor herstellingen tijdens of buiten de waarborgperiode van de producent/fabrikant zijn steeds ten laste van de klant.
11.11. Op verbruiksartikelen zoals frezen, wisselplaten,lampen,boren etc. is er geen garantie. 
11.12. Het herstellen of omruilen van een product houdt geen verlenging in van de waarborgperiode. 
11.13. Niet afgehaalde herstellingen worden automatisch na 4 maanden eigendom van Crispyn bvba. 

12. KLACHTEN & GESCHILLEN
12.1. Iedere klacht met betrekking tot uit onze winkelpunten geleverde goederen moet per brief of via een geldig e-mail gericht worden aan de maatschappelijke zetel van Crispyn bvba en dit binnen 7 werkdagen na de levering. Bij gebrek aan geldig e-mail adres, is Crispyn bvba in geen enkel geval aansprakelijk voor welke gevolgen ook. 
12.2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
12.3. Klachten ontheffen de koper niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen binnen de in de verkoopsvoorwaarden gestelde termijn. Indien de reclamaties gegrond blijken, zal Crispyn bvba dat kenbaar maken aan koper en daarbij het recht hebben, hetzij aan te bieden de gereclameerde goederen terug te nemen en daarna te vervangen door soortgelijke goederen, dan wel de koper te crediteren voor ten hoogste de factuurwaarde, zonder tot enige andere of meerdere schadevergoedingen gebonden te zijn. 
12.4. Wanneer u, de consument, een geschil mocht hebben met Crispyn bvba -en hem daarover reeds heeft geraadpleegd- dan heeft de consument de mogelijkheid om raad te vragen of klacht neer te leggen bij BeCommerce geschillencommissie via www.becommerce.be.

U kan tevens uw klacht neerleggen via het Europees ODR platforum: http://ec.europa.eu/odr/.

13. TOEPASSELIJKHEID 
Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht. Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitende voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten vererft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In alle andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbank van Gent.

14. PRIVACY
Crispyn bvba verbindt zich ertoe de door u online opgegeven informatie niet door te geven aan derden, doch enkel te gebruiken voor onze interne organisatie.
Ons privacy beleid heeft als doel de naleving te verzekeren van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (ookwel de 'General Data Protection Regulation' of 'GDPR' genoemd).

Bij een bezoek aan onze website bewaren we:
- Uw e-mailadres indien u beoordelingen of vragen plaatst op deze website
- Uw e-mailadres indien u dit aan ons communiceert
- De domeinnaam van andere websites die u geraadpleegd heeft om naar onze site te gaan
- Alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze website geraadpleegd heeft
- Alle informatie die u vrijwillig verstrekt heeft (bijvoorbeeld als u zich registreert)
We gebruiken de informatie om:
- Uw bestelling af te handelen
- Onze website te verbeteren
- Onze marketinguitingen relevanter en persoonlijker te maken

Onze webserver herkent automatisch alleen uw IP-adres en niet uw e-mailadres.
We gebruiken uw persoonsgegevens alleen intern voor het tot stand brengen van de overeenkomst en voor een snelle en veilige afhandeling van uw bestelling.
Uw gegevens worden nooit doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.
We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.
De door u bij uw bestelling ingevoerde gegevens worden door ons gebruikt om de bestelling af te handelen. Uw gegevens kunnen in dit kader aan bij het afhandelen van de bestelling betrokken derden (bv. de bezorger) worden doorgegeven.

Machines Crispyn is verantwoordelijk voor het verwerken van uw gegevens in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wanneer u vragen hebt over hij wij u persoonlijke gegevens verwerken, als u inzage wilt in de persoonsgegevens die wij over u hebben vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met ons via [email protected]. Wij contacteren u zo spoedig mogelijk (minimaal binnen de vier weken).

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop we uw verzoek hebben behandeld, hebt u het recht om te verzoeken dat ons gebruik van uw persoonsgegevens wordt beperkt en om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens in uw land van woonplaats. Ook al hopen we oprecht dat dit niet nodig zal zijn, toch hebben we de contactgegevens van de relevante gegevensbeschermingsautoriteiten hieronder vermeld.
Voor België is dat:

Autorité de protection des données - Gegevensbeschermingsautoriteit
Rue de la Presse 35 / Drukpersstraat 35
1000 Bruxelles / 1000 Brussel
Tel. +32 2 274 48 00
Fax +32 2 274 48 35
E-mail: [email protected]
Website: http://www.privacycommission.be/

15. PREVENTIE NAMAAKGOEDEREN
Machines Crispyn biedt te allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars.
Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de consument meer informatie en tips vinden op de website https://www.eccbelgie.be.
Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt https://meldpunt.belgie.be/meldpunt.”

16. WIJZIGINGEN 
Crispyn bvba behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen zonder de klant hiervan persoonlijk op de hoogte te stellen en zonder mogelijkheid voor de klant om gelijk welke schadevergoeding te vorderen. Het is de taak van de klant om na te gaan of er zich wijzigingen hebben voorgedaan. 
Deze Verkoopsvoorwaarden zijn vervangend aan alle vorige verkoopsvoorwaarden, datum van opstelling 27/10/2015.

17. GEDRAGSCODES
Crispyn bvba onderschrijft de gedragscode van BeCommece. Deze kunt u hier nalezen (klink hier).

Crispyn bvba
Ambachtenlaan 3 
B-9990  Maldegem
T +32(0)50 71 52 72  fax +32(0)50 71 96 73  
[email protected]  
BTW nummer: BE0422925641

 


Retourbeleid / Herroepingsrecht


1. ALGEMEEN

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.
Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (Art. 46, $1, 2°) heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen zoals in een winkeletalage. Tijdens de herroepingstermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het goed en de verpakking. Hij zal het goed slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het goed wenst te behouden.

Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige materialen of toebehoren worden niet teruggenomen.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor rechtspersonen of voor producten aangekocht door een natuurlijk persoon voor beroepsgebruik.De onderneming kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten (Art. 47, §4, 1°-6°). De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de onderneming de consument verwittigd heeft van de ontstentenis van een herroepingsrecht.

Defecte machines of toebehoren kunnen niet worden geretourneerd binnen de 14 dagen, dan wordt het een omruiling of herstelling (afhankelijk van de procedure die het merk voorschrijft).

2. RETOUR AANVRAGEN

Stappenplan (KLIK HIER)

De uitoefening van het herroepingsrecht door de consument is slechts mogelijk op de volgende wijze en onder de volgende strikte voorwaarden. 
De consument kan zijn bestelling uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen, vanaf de dag die volgt op de levering van het goed, of uiterlijk de laatste dag van de herroepingstermijn, terugsturen aan de onderneming.

3. DEFECT BIJ LEVERING 

Als een product binnen de 7 werkdagen na ontvangst defect blijkt te zijn, kan het worden omgeruild voor een nieuw, werkend product. Let wel, het defecte toestel dient eerst retour naar ons te komen. Na controle kunnen wij pas omruilen. Na die 7 dagen wordt het een herstelling. Het is dus aangewezen om het product te testen binnen de 7 dagen na ontvangst.

4. HOE VRAAG JE EEN RETOUR AAN

4.1. De consument dient eerst de retour aan te vragen via het retourformulier. Dit dient geheel ingevuld te zijn, zo niet wordt de retouraanvraag niet aanvaard.

Modelformulier voor herroepingen (KLIK HIER)

4.2. Na aanvaarding van de retouraanvraag door Crispyn BVBA, ontvangt de consument een e-mailbevestiging waarin verdere instructies staan voor de retourverzending. 
4.3. De instructies op het retourformulier worden gevolgd voor terugzending. 
4.3.a) Hetzij op kosten van de consument en onder zijn verantwoordelijkheid terugsturen (Art 47, §1) naar:

Crispyn BVBA
Ambachtenlaan 3
B-9990 Maldegem
België

4.3.b) Hetzij, enkel voor wat de grote toestellen (vb.pakketten boven 30Kg, kasten etc) betreft, mits betaling van 57 euro in de transportkosten. In geval van klein pakketten betaalt de consument een tussenkomst tot 11,50 euro voor het verzendlabel.
Het pakket dient door de consument zelf afgegeven te worden in een Bpost kantoor.
U mag het product ook gewoon in onze winkel binnenbrengen, in de meeste gevallen kunnen wij direct het product beoordelen en eventueel terugbetalen of ruilen.
4.4. Retourzendingen worden enkel geaccepteerd wanneer deze binnen dezelfde termijn in de oorspronkelijke, onbeschadigde staat en in de originele verpakking, samen met alle meegeleverde toebehoren, de gebruiksaanwijzing, de factuur/leveringsbon en het ingevulde retourformulier worden teruggestuurd.

Retourzendingen die onvolledig zijn, worden geweigerd door ons.
Bij terugzending van goederen draagt de consument de verantwoordelijkheid voor beschadiging of verlies.
Verzendingen "port betaald door de bestemmeling" of "tegen rembours" worden niet aanvaard.
Producten die bij ontvangst door de verkoper niet aan de retourvoorwaarden voor herroeping voldoen, komen niet in aanmerking voor terugbetaling. Deze artikelen worden naar u teruggestuurd en de gemaakte kosten worden aan u in rekening gebracht.
De retourzending dient klaar te staan, zodat onze transportdienst geen vertraging oploopt. 

Enkele aanbevelingen voor een goede bescherming van de terugzending:
Verpak het goed in zijn originele verpakking zoals wij u deze hebben geleverd. 
Het product dient aan alle kanten te zijn beschermd tegen mogelijk schokken en stoten.
Neem stevigheid, stootvastheid en duurzaamheid als maatstaven als u het goed terug inpakt. Gebruik sterke plakband op de buitenste doos om de kans op beschadiging te minimaliseren. Verwijder gebruikte stickers wanneer de doos reeds gebruikt is, dit om verwarring te voorkomen.

5. TERUGBETALING

Binnen de 7 werkdagen na acceptatie van de terugname zal Crispyn bvba de betaalde sommen terugstorten (Art. 47, §3.).
Wanneer het herroepingsrecht werd uitgeoefend overeenkomstig de vermelde voorwaarden, zullen we binnen een termijn van 7 werkdagen overgaan tot terugbetaling van elke som die ons zou zijn betaald voor de aankoop van één of meerdere artikels. De terugbetaling zal gebeuren op het bankrekeningnummer of IBAN nummer dat is vermeld op het retourformulier.
Verzendkosten worden niet terugbetaald!

6. ALS EEN GOED NIET VOLDOET AAN DE RETOURVOORWAARDEN

Als een goed niet voldoet aan de gestelde retourvoorwaarden wordt de retouraanvraag niet aanvaard.
Houd er rekening mee dat de betalingsverplichting van de bestelling blijft bestaan.

7. UITSLUITINGEN OP HET HERROEPINGSRECHTS

Het herroepingsrecht is NIET van toepassing op volgende producten:

• Digitaal aangeleverde handleidingen.

• Ingewisselde of ingevulde vouchers en cadeaubonnen.

• Gebruikte wisselplaten, lampen, boren, frezen, beitels of ander gebruikt snijmaterialen

• Producten speciaal vervaardigd conform instructies van de consument bijvoorbeeld een reservelint met door u opgegeven afmetingen.

• Beschadigde, geoxideerde of onvolledige toebehoren of machines.

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »
← .    ✓ 85% uit voorraad leverbaar ✓ Op werkdagen voor 12u besteld, zelfde dag verzonden ✓ Eigen adviseurs ✓ Naast tooling ook machines ✓Ophalen mogelijk Verbergen